Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Общи условия за реклама


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за излъчване на рекламни и информационни форми

в интернет страниците на „НЕТ ИНФО” АД

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо от една страна и Рекламодатели и/или Рекламни агенции от друга страна във връзка с излъчване на Рекламни форми на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение.

(2) До колкото Общите условия не противоречат на приложимото право, те уреждат и отношенията между Нет Инфо от една страна и органите на държавната и местната власт, политическите партии по смисъла на Закон за политическите партии (в сила от 01.04.2005 г.), юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 01.01.2001 г.) и трети лица по повод излъчване на Информационни форми на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение.

(3) С подписване на Бизнес споразумение, Рекламодател и/или Рекламните агенции приема Общите условия за приложими за отношенията им с Нет Инфо по повод излъчването на Рекламни форми. Общите условия са приложими и за всяка друга писмена договорка на страните, в която изрично е уговорено това.

(4) С подписване на Споразумение за излъчване на информационни форми, Организациите приемат Общите условия за приложими за отношенията им с Нет Инфо по повод излъчването на Информационни форми. Общите условия са приложими и за всяка друга писмена договорка на страните, в която изрично е уговорено това.

(5) Нет Инфо от една страна и Рекламодателите и/или Рекламните агенции от друга страна могат да сключат Договор за афилиейт, като Нет Инфо едностранно избира и излъчва Рекламни форми с цел ефективното рекламиране на конкретни стоки на Рекламодател.

(6) Нет Инфо има право едностранно да изменя Общите условия, за което уведомява Рекламодателите, Агенциите и/или Организациите, с които има действащи Бизнес споразумения/Споразумения на посочена от тях електронна поща (e-mail) или като публикува съобщение на интернет страниците, които администрира. В случай, че в 15 (петнадесет) дневен срок от изпращане на уведомлението за изменение, респ. от публикуване на съобщението не постъпи писмено възражение от Рекламодател, Агенция и/или Организация, с които Нет Инфо има действащи договорни отношения, изменените Общи условия стават задължителни за отношенията между страните. Нет Инфо разглежда поотделно всички постъпили възражения.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:

 1. Нет Инфое търговското дружество „Нет Инфо” АД, ЕИК 202632567, ДДС № BG 202632567, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, еmail: info@netinfocompany.bg, тел: 02/ 96 031 00; регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

 2. Общи условияса настоящите Общи условия приети от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от представляващия Нет Инфо.

 3. Рекламодателе търговско дружество, което чрез Рекламни форми рекламира стоки и услуги на Интернет страниците на Нет Инфо. Конкретните права, задължения и отговорности на Рекламодателя са уредени в Общите условия по-долу.

 4. Рекламна агенцияилиАгенцияе търговско дружество, което заявява от името на Рекламодател или Организация излъчването на Рекламни и/или Информационни форми. Конкретните права, задължения и отговорности на Агенцията са уредени в Общите условия по-долу.

 5. Организация/Организациите са органите на държавната и местната власт, политически партии по смисъла на Закон за политическите партии (в сила от 01.04.2005 г.), юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 01.01.2001 г.) и трети лица посочени в чл. 1, ал. 2. по-горе, които чрез Информационни форми от Информационен инвентар излъчват свои информационни материали, обръщения и агитация на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Конкретните права, задължения и отговорности на Организациите са уредени в Общите условия по-долу.

 6. Интернет страниците на Нет Инфоса всички интернет страници, включени в портфолиото на Нет Инфо на официалната интернет страница www.netinfocompany.bg и администрирани от Нет Инфо, на които Нет Инфо излъчва Рекламен и Информационен инвентар под формата на заявени от Агенция, респективно Рекламодател или Организация Рекламни и/или Информационни форми.

 7. Рекламна форма” е начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание на Рекламодатели.

 8. Информационна формае начин и форма на представяне и популяризиране на послания, обръщения и/или агитация на Организации.

 9. Рекламен инвентарса всички видове Рекламни форми на Агенции и Рекламодатели, които Нет Инфо излъчва на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Рекламният инвентар на Нет Инфо е посочен на интернет страницата www.netinfocompany.bg.

 10. Информационен инвентарса всички видове Информационни форми на Агенции и Организации, които Нет Инфо излъчва на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Информационният инвентар на Нет Инфо е посочен на интернет страницата www.netinfocompany.bg.

 11. Бизнес споразумениетое писмен типов договор по образец предоставен от Нет Инфо, с който Нет Инфо от една страна и Рекламодател и/или Агенция от друга уговарят конкретни срокове и търговски условия по повод излъчването на Рекламни форми.

 12. Споразумение за излъчване на информационни формиили Споразумениетое писмен типов договор по образец предоставен от Нет Инфо, с който Нет Инфо от една страна и Агенция и/или Организация от друга уговарят конкретни срокове и условия по повод излъчването на Информационни форми.

 13. Договор за афилиейте писмен договор, по силата на който Нет Инфо по своя инициатива предоставя на Рекламодател рекламно пространство на Интернет страниците на Нет Инфо за излъчване на Рекламни форми за популяризиране на конкретни стоки, като възнаграждението на Нет Инфо се формира като определен процент от продажбата или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя.

 14. Медия плане одобрена от страните форма, в която са съгласувани конкретните излъчвания и позиции на Рекламни и/или Информационни форми в Интернет страниците на Нет Инфо.

 15. Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати е аудио-визуално произведение, съдържащо рекламно послание за даден Рекламодател и създадено срещу възнаграждение от Нет Инфо в качеството му на продуцент по смисъла на чл. 62, ал. 3 ЗАПСП за публикуване в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи.

 

III. СРОК. ГОДИШНИ БИЗНЕС СПОРАЗУМЕНИЯ

Чл. 3. (1) Бизнес споразумението/Споразумението влиза в сила между страните на посочената в него дата и за посочения в него срок, респ. до изпълнение на задълженията на страните по него, освен ако не бъдат прекратени предсрочно.

(2) Годишните Бизнес споразумения влизат в сила от 1 януари на календарната година посочена в тях и имат срок до 31 декември на същата календарна година, респ. до изпълнение на задълженията на страните по него, освен ако не бъдат прекратени предсрочно.

 

IV. ДОГОВОР ЗА АФИЛИЕЙТ

Чл. 4. (1) Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се съгласява, че Нет Инфо има право:

 1. едностранно да определя с Медия план излъчването на Рекламните форми и да променя позиционирането на излъчването им;

 2. да изиска от Рекламодателя да промени криейтива на конкретни Рекламни форми;

 3. да прекрати едностранно Договор за афилиейт със седемдневно писмено предизвестие. В този случай, Нет Инфо не дължи обезщетения на Рекламодателя.

(2) Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се задължава:

 1. да заплати възнаграждение на Нет Инфо, което се формира като определен процент от продажбата и/или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя, реализирани от маркирани потребители чрез HTTP бисквитки за срока на тяхната активност. Конкретният размер на възнаграждението и условията за плащане му се уговарят със сключване на Договор за афилиейт;

 2. да предостави готови за излъчване Рекламни форми след предварителното одобрен от Нет Инфо криейтив;

 3. да осигури на Нет Инфо достъп до специализиран софтуер за проследяване на рекламната активност на потребителите;

 4. да поддържа за своя сметка HTTP бисквитки (HTTP cookies), чрез които да маркира потребителската активност от Интернет страниците на Нет Инфо. Рекламодателят дължи възнаграждение на Нет Инфо за реализирана продажба и/или поръчка на маркиран потребител чрез HTTP бисквитките за срока на тяхната активност. Конкретният срок на активност на HTTP бисквитките се уговаря с подписване на Договор за афилиейт;

 5. да предоставя ежемесечен отчет до 5-то число на следващия месец на Нет Инфо за реализираните от потребителите продажби/поръчки на рекламираните стоки на Рекламодателя.

(3) Нет Инфо не носи отговорност за доставката и качеството на рекламираните от Рекламодателя стоки.

 

IVа. ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО,

СЪДЪРЖАЩО АЛТЕРНАТИВНИ РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

Чл. 4а. (1) С договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати се уреждат отношенията между Нет Инфо, в качеството му на продуцент на аудио-визуално произведение по смисъла на чл. 62, ал. 3 ЗАПСП от една страна и Рекламодател, чийто стоки и/или услуги са предмет на рекламното послание, съдържащо се в аудио-визуално произведение на Нет Инфо под формата на алтернативен рекламен формат от друга страна, по повод създаване и публикуване на аудио-визуално произведение в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи.

(2) Нет Инфо урежда за своя сметка правата с носителите на авторски права по смисъла на чл. 62 ЗАПСП по такъв начин, че Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати да бъде публикувано за срок, начин и на територия съгласно уговореното между Нет Инфо и Рекламодателя в конкретния договор за създаване на видеото. Последващо използване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати след първоначалния срок, се урежда от страните с допълнително споразумение, в което се определя възнаграждението за Нет Инфо за последващото използване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати.

(3) Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати се създава след предварително одобрен сценарий от страна на Рекламодателя или обслужващата Агенция, която е страна по договора.

След първоначално изпращане на сценарий от страна на Нет Инфо, Рекламодателят/Агенцията има право да получи безплатно до 3 коригирани версии на сценария. Всяка следваща корекция на сценария се заплаща допълнително, върху предварително уговорения бюджет, на единична стойност от 100 (сто) лв. без ДДС.

При наличието на финално одобрен сценарий, Нет Инфо произвежда Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати, в уговорения в договора срок и при условията и изискванията на Рекламодателя/Агенцията.

След произвеждането на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати, Нет Инфо изпраща готовия материал към Рекламодателя/Агенцията за одобрение. Рекламодателя/Агенцията има право на 1 безплатна корекция по готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати.

В случай, че готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати, произведено от Нет Инфо, отговаря на предварително одобреният сценарий и на предварително уговорените изисквания, корекцията на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати не може да включва заснемане на нови кадри, заснемане на изцяло ново видео, промяна на цялостната концепция на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати.

Всяка следваща корекция върху Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати се заплаща допълнително, върху предварително уговорения бюджет, на единична стойност от 150 (сто и петдесет) лв. без ДДС.

(4) Нет Инфо се задължава да излъчи готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи за определен срок, като гарантира определен брой гледания.

(5) Рекламодателят гарантира, че няма да използва Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати за търговски цели, да сваля (download) и/или публикува създаденото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати на друга интернет платформа и/или да предоставя Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати на трети лица, без предварително писмено съгласие от страна на Нет Инфо. В случай, че Рекламодателят наруши горната гаранция, Нет Инфо има право да преустанови излъчването на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи, без това да се счита за нарушение на договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати от страна на Нет Инфо. Освен горното, Рекламодателят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 50% от стойността на сключения с Рекламодателя договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати за всяко отделно нарушение на дадените гаранции по настоящата алинея.

(6) Рекламодателят има право да споделя Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати чрез платформата за видео споделяне www.vbox7.com на собствената си Facebook страница и/или собствения си интернет сайт.

(7) Рекламодателят заплаща на Нет Инфо уговореното възнаграждение за създаване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати както следва - 50% от възнаграждението на Нет Инфо авансово до 3 (три) работни дни от подписване на договора, а останалите 50% от възнаграждението до 3 (три) работни дни от публикуване на готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати на www.vbox7.com. За дължимото възнаграждение, Нет Инфо издава фактура, съгласно правилата на чл. 22, ал. 1 по-долу.

(8) За всички неуредени въпроси по отношение на договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати се прилагат условията по настоящите Общи условия, доколкото не противоречат на изискванията по настоящия раздел.

 

V. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ

И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОРМИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 5. (1) Нет Инфо няма да излъчва Рекламни и/или Информационни форми за стоки, услуги, търговски марки или лица, които се подчиняват на специален разрешителен или лицензионен режим съгласно действащото законодателство, без наличието и представянето на всички необходими документи, доказващи правото за осъществяване на съответната дейност.

(2) Нет Инфо няма да излъчва Рекламни и/или Информационни форми, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и материали, нарушаващи правото на интелектуална собственост на трети лица.

(3) Нет Инфо има право да откаже да излъчи Рекламни и/или Информационни форми, които противоречат на търговската политика на Нет Инфо, Общите условия или действащи договори на Нет Инфо с трети лица.

(4) Правото на Нет Инфо по ал. 3 включва, но без да се ограничава до: реализиране на Рекламни и/или Информационни форми, касаещи услуги и/или сайтове с конкурентен характер по отношение на дейността на Нет Инфо или свързани с Нет Инфо лица, рекламиране на интернет страници, посредством които се събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на интернет страници, генериращи трафик (посещения) към интернет страници, на които се излъчва реклама и др.

Чл. 6. (1) Рекламният инвентар, от който Рекламодателят и/или Агенцията избира конкретната Рекламна форма за рекламиране на стоки и услуги е поместен на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg. Най-общо Рекламният инвентар включва Стандартни банери, Rich Media, СРС, Рекламни публикации, Мобилни публикации, Директен мейлинг, Брандинг и Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати. Конкретните Рекламни Форми на Рекламодателя и/или Агенцията от Рекламния инвентар на Нет Инфо, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо се посочват изрично в Медия плана към сключеното Бизнес споразумение.

(2) Техническите изисквания на Нет Инфо по отношение на изработените от Рекламодател и/или Агенция Рекламни форми са поместени на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg и са задължителни за Рекламодателя и/или Агенция. Нет нфо има право едностранно да ги изменя, когато технически причини налагат това.

Чл. 7. (1) Информационният инвентар, от който Организацията и/или Агенцията избира конкретна Информационна форма за популяризиране на послания, обръщения и/или агитация е поместен на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg. Най-общо Информационният инвентар включва Стандартни банери, Rich Media, СРС, Рекламни публикации, Директен мейлинг и Брандинг. Конкретните Информационни Форми на Организацията и/или Агенцията от Информационния инвентар на Нет Инфо, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо се посочват изрично в Медия плана към сключеното Споразумение.

(2) Информационните форми, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо следва да отговарят на конкретните изисквания и ограничения на приложимото право по отношение дейността на Организациите. Нет Инфо има право да откаже излъчване на Информационни форми, които противоречат на приложимото право и Общите условия.

(3) Техническите изисквания на Нет Инфо по отношение на изработените от Организация и/или Агенция Информационни форми са поместени на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg и са задължителни за Организациите и/или Агенциите. Нет Инфо има право едностранно да ги изменя, когато технически причини налагат това.

Чл. 8. (1) Нет Инфо одобрява всички Рекламни и/или Информационни форми преди излъчването им на Интернет страниците на Нет Инфо.

(2) Нет Инфо се съобразява с интересите на потребителите си и има право, без това да се счита за неизпълнение, да отказва и спира Рекламни и/или Информационни форми, които се определят от потребителите като дразнещи и/или вредни, както и Рекламни и/или Информационни форми, касаещи услуги и/или интернет страници с конкурентен характер по отношение на дейността на Нет Инфо и свързани с Нет Инфо лица, рекламиране на интернет страници, посредством които се събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на интернет страници, генериращи трафик (посещения) към интернет страници, на които се излъчва реклама и др.

(3) Нет Инфо няма да излъчва Банери с подвеждащо съдържание, наподобяващи Windows/ Mac/ Unix системни съобщения, диалогови прозорци, както и части от съдържанието на Интернет страниците на Нет Инфо.

(4) Банерите, излъчвани на Интернет страниците на Нет Инфо могат да събират лични данни на потребителите само в съответствие с изискванията на приложимото право, както и изрично да бъдат посочени целите и след гарантиране на защитата на събираните лични данни. Когато след клик върху Рекламна или Информационна форми, потребителя отива на страница на Рекламодател/Организация, последният отговаря за законосъобразното събиране на лични данни.

(5) Излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, водещи до събиране на лични данни за потребителите, подлежат на предварително съгласуване с Нет Инфо. Нет Инфо си запазва правото да откаже да изпълни одобрена заявка за излъчване наРекламни и/или Информационни форми, както и да прекрати позиционирането им по своя преценка, в случай, че същите могат да бъдат изтълкувани като нетипично или нерегламентирано събиране на лични данни и могат да доведат до негативен ефект за крайните потребители на Интернет страниците на Нет Инфо.

Чл. 9. (1) Рекламодателят и/или Агенцията и Организации предават за излъчване на Интернет страниците на Нет Инфо Рекламни и/или Информационни форми, чието съдържание, форма и производство са в съответствие с действащото приложимо право и Общите условия.

(2) Рекламните и Информационни форми следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост на Рекламодателя или Организация или такива, за които Рекламодателят или Организации са получили право на ползване в съответствие със Закона за марките и географските означения.

(3) Независимо от одобрението по чл. 8, ал. 1 по-горе, Рекламодателят, Агенцията и Организацията отговарят за съдържанието на Рекламни и/или Информационни форми, излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо. Те следва да обезщетят Нет Инфо за всяка претенция на трети лица, респективно санкция на държавен орган, наложена на основание нарушение на разпоредбите на приложимото право.Обезщетение се дължи за всички вреди претърпени от Нет Инфо, които са пряка и непосредствена последица от нарушение на законните права и интереси на трети лица и/или санкция на държавен орган като следствие на излъчени Рекламни и/или Информационни форми на Рекламодателя, Агенцията и Организацията на Интернет страниците на Нет Инфо. Агенцията отговаря солидарно с Рекламодателя/ Организацията.

(4) Рекламодателят или Организацията и/или Агенцията и следва да са уредили за своя сметка отношенията си с носителите на авторски и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (в сила от 01.08.1993 г.) преди излъчването на Рекламните и Информационни форми, в случай, че те са или съдържат закриляни обекти на авторското или сродно на него право.

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ

Чл. 10. (1) За да сключи Бизнес споразумение/Споразумение с Нет Инфо, Агенцията трябва да представи писмено Възлагателно писмо по образец на Нет Инфо, издадено от Рекламодател или Организация. Когато Рекламодателят или Организацията е страна по Бизнес споразумението/Споразумението изискването за представяне на Възлагателно писмо не се прилага.

(2) Нет Инфо има право да поиска от Агенция и като допълнение към Възлагателното писмо изрично пълномощно от Рекламодателя или Организацията, в което изрично да е посочено правото на Агенцията да заявява Рекламни и/или Информационни форми, да ги заплаща и изобщо да упражнява правата на Рекламодателя или Организацията по сключване и изпълнение на Бизнес споразумението/Споразумението.

(3) С подписване на Бизнес споразумение/Споразумение, Агенцията декларира и гарантира, че:

 1. отговаря за всички възникващи от Бизнес споразумението/Споразумението и Общите условия задължения, отговорности и санкции, респективно оправомощена е да упражнява правата по планирането, заявяването, позиционирането и заплащането на излъчваните Рекламни и/или Информационни форми от името и за сметка на Рекламодателя или Организацията; и

 2. е уредила отношенията си с Рекламодателя или Организацията по такъв начин, че всички техни претенции за излъчване на Рекламни и/или Информационни форми по одобрен между Нет Инфо и Агенция Медия план да бъдат удовлетворени от Агенцията.

(4) След представяне на Възлагателно писмо, Агенцията има право да упражнява всички права и задължения на Рекламодателя или Организацията, свързани с планиране, заявяване, позициониране и заплащане на излъчването на Интернет страниците на Нет Инфо Рекламни и/или Информационни форми.

 

VII. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ.

ОТЧИТАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

Чл. 11. (1) Нет Инфо излъчва Рекламни и/или Информационни форми на Интернет страниците на Нет Инфо след сключване на Бизнес споразумение/Споразумение и одобрение на Медия план между страните.

(2) Медия планът се съгласува от представителите на страните, посочени в Бизнес споразумението/Споразумението и след като се одобри от тях, става неделима част от договорката на страните.

(3) Медия планът се счита за одобрен и ако това стане по електронните пощи на представителите, посочени в Бизнес споразумението/Споразумението.

(4) В случай, че страните одобрят Медия план без подписано Бизнес споразумение/Споразумение, то Медия планът следва да се подпише от представляващите страните или техни упълномощени представители и към него ще се прилагат Общите условия без допълнителни срокове и условия да имат сила между страните.

Чл. 12. (1) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията, следва да заявят за одобрение Медия план не по-късно от 1 работен ден преди планираното стартиране на излъчване на Рекламни и/или Информационни форми.

(2) Нет Инфо следва, до 1 работен ден от получаването, да одобри заявения Медия план или да предложи изменения в него. Ако до 1 ден от получаването на изменения Медия план Агенция, респективно Рекламодател или Организация не възразят по предложените от Нет Инфо изменения, същите се считат за одобрени, респективно Медия планът се счита за съгласуван между страните.

(3) Когато Медия планът се предлага от Нет Инфо, съответно се прилагат сроковете и условията по ал. 1 и ал. 2 по отношение на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията.

(4) Страните по Бизнес споразумението/Споразумението следва да утвърдят Медия плана, за да стартира излъчването на Рекламните и/или Информационните форми.

Чл. 13. (1) Нет Инфо има право едностранно да променя одобрения Медия план (да не излъчи конкретни Рекламни и/или Информационни форми) когато обективни технически и/или други причини налагат това. Това няма да се счита за неизпълнение на Бизнес споразумението/Споразумението ако Нет Инфо предварително уведоми Агенция, респективно Рекламодателя или Организацията и компенсира излъчването на 50% от планираните импресии, кликове или публикации.

Чл. 14. (1) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията, предоставят на Нет Инфо Рекламните и/или Информационните форми, предмет на излъчване, преди планираното стартиране на излъчване им по одобрен Медия план (3 работни дни за Reach media и 1 работен ден за всички останали форми).

(2) Рекламните и/или Информационните форми следва да отговарят на изискванията за съдържание и техническите изисквания на Нет Инфо.

(3) Нет Инфо има право да откаже излъчване на заявени Рекламни и/или Информационни форми, без това да се счита за неизпълнение в случай, че те не отговарят на изискванията на Нет Инфо, Общите условия и/или приложимото законодателство, за което уведомява Агенция, респективно Рекламодател или Организацията на посочената в Бизнес споразумението/Споразумението електронна поща.

(4) Нет Инфо има право да откаже да продължи излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, без това да се счита за неизпълнение в случай, че Нет Инфо след стартиране на излъчването им се установи, че те не отговарят на изискванията на Нет Инфо, Общите условия и/или приложимото законодателство.

Чл. 15. Нет Инфо си запазва правото да извършва промени в организацията и визията наИнтернет страниците на Нет Инфо по своя инициатива.

Чл. 16. Нет Инфо издава на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията електронен сертификат относно реализирания брой импресии и кликове, както и анализ на кампанията до 10 (десет) работни дни след завършването й. При поискване, Нет Инфо предоставя и хартиен сертификат до 6 (шест) месеца след приключване на съответната кампания. Сертификатът се издава по образец на Нет Инфо. В случай, че в срок от 10 (десет) дни след изпращането на сертификата, Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията не са възразили срещу изпълнението на договора, се счита че излъчването е изпълнено и прието и задълженията на Нет Инфо към Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията са погасени. Възражения, постъпили след този срок не се разглеждат от Нет Инфо.

Чл. 17. (1) При спор или рекламация от Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията относно излъчване на заявени Рекламни и/или Информационни форми, Нет Инфо се задължава да предостави статистиката и други данни за излъчването на съответните Рекламни и/или Информационни форми, които се проверяват в помещенията на Нет Инфо, в присъствието на представители на страните, за което се съставя протокол.

(2) При стартирала кампания, Нет Инфо дава достъп на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията до статистика от собствения си софтуер, който се приема за официален софтуер за проследяване на кампанията.

(3) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията следва да отправи претенциите си относно излъчването на Рекламни и/или Информационни форми в срок до 1 месец, считано от края на съответната рекламна кампания. В случай, че претенциите са предявени пред Нет Инфо след изтичането на този срок, Нет Инфо не е длъжно да разгледа съответната претенция, както и не дължи компенсация.

(4) В случай на приета рекламация, Нет Инфо се задължава да осигури излъчването на компенсиращи Рекламни и/или Информационни форми, съгласно исканията на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията.

(5) В случай, че Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията поиска, допълнителни кодове за следене на кампанията, следва да информира Нет Инфо, за да извърши допълнителни технически настройки. Нет Инфо не се ангажира с резултати от други системи, освен собствения си софтуер.

 

VIII. ЦЕНИ. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 18. Всички цени за излъчване на Рекламните и Информационните форми са посочени на www.netinfocompany.bg.

Чл. 19. (1) Нет Инфо има право да направи отстъпки от цените за излъчване на Рекламни и Информационни форми, както следва:

 1. отстъпка за рекламни агенции;

 2. отстъпка за обем;

 3. отстъпка за подписано годишно Бизнес споразумение до 31 януари на текущата календарна година;

 4. отстъпка за увеличение на бюджета.

(2) Подробна информация за приложимите отстъпки е налична на www.netinfocompany.bg.

(3) Нет Инфо прилага гъвкава финансова политика по отношение на реализирането на всички незабранени от закон Рекламни и Информационни форми.

Чл. 20. Конкретните цени, отстъпки и финансови условия и срокове се уговарят между страните с подписване на Бизнес споразумение/Споразумение. Цените са без включен ДДС.

Чл. 21. (1) Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията заплаща цената на Рекламни и/или Информационни форми авансово в 10 (десет) дневен срок преди първото им излъчване по банков път на банкова сметка посочена в Бизнес споразумението/ Споразумението.

(2) /изм. 01.05.2015г./ Страните могат да договорят различни условия и срокове за плащане в Бизнес споразумението/Споразумението. В случай че такъв срок не е уговорен, плащането следва да се извърши в срок от 7 /седем/ дни от издаването на фактурата за дължимата сума.

Чл. 22. (1) Нет Инфо има право да издава електронни фактури (тук и по-долу „е-фактури”) за дължимите възнаграждения до Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията. Е-фактурите, представяни чрез системата www.eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

(2) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията се задължава да посочи валидна електронна поща, на която да бъдат изпращани е-фактурите. При промяна на тази електронна поща, Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията се задължава да уведоми Нет Инфо за нова валидна електронна поща в 7 (седем) дневен срок от тази промяна, в противен случай е-фактурата ще се счита валидно получена.

Чл. 23. (1) Агенцията и Рекламодателя/Организацията по сключено Бизнес споразумение/Споразумение са солидарно отговорни за заплащане на всички дължими възнаграждения за излъчени Рекламни и/или Информационни форми, както и за заплащане на лихви за забава, неустойки, както и други дължими обезщетения, произтичащи от Бизнес споразумение/Споразумение.

(2) В случай, че Рекламна агенция не заплати на Нет Инфо дължимата сума в уговорения срок по Бизнес споразумение/Споразумение, Нет Инфо има право да предяви фактурата за заплащане на Рекламодателя или Организацията. Задължение на последния е да заплатят дължимата цена на Нет Инфо в тридневен срок от получаването на фактурата.

(3) Нет Инфо си запазва правото да спре излъчването на Рекламни и/или Информационни форми без това да се счита за неизпълнение в случай, че Агенция (в хипотезата на ал. 2 Рекламодател или Организация) не изпълни свое задължение за плащане към Нет Инфо в срок повече от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за плащане.

Чл. 24. Преките плащания от чужбина към Нет Инфо се извършват в конвертируема валута според официалните обменни курсове, които са валидни за датата на фактуриране. Агенцията и Рекламодателя/Организацията са единствено отговорни за всички банкови такси върху преводите от чужбина.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕС СПОРАЗУМЕНИЕ/СПОРАЗУМЕНИЕ.

ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЕН МЕДИЯ ПЛАН. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 25. Действието на Бизнес споразумение/Споразумение се прекратява в следните случаи:

 1. с изтичането на срока, уговорен в Бизнес споразумение/Споразумение и при изпълнение на задълженията от двете страни;

 2. при наличието на писмено съгласие между страните;

 3. едностранно от Агенция, респективно Рекламодател или Организация в случай, че Нет Инфо не изпълнява задълженията си, произтичащи от Бизнес споразумението/ Споразумението, което неизпълнение е продължило след отправено писмено предупреждение с определен разумен срок за преустановяване на неизпълнението, не по-кратък от 7 работни дни;

 4. едностранно от Нет Инфо при неизпълнение на задължение от страна на Агенция, респективно Рекламодател или Организация на тяхно задължение по Бизнес споразумението/Споразумението или от Общите условия, което е продължило след отправено предупреждение с определен разумен срок;

 5. в случай, че Агенция, респективно Рекламодател или Организация изпадне в забава в плащанията на дължимите суми повече от 30 (тридесет) дни с уведомление с незабавно действие.

Чл. 26. (1) В случай, че Агенция, респективно Рекламодател или Организация откаже одобрен Медия план преди първото излъчване на Рекламни и/или Информационни форми, Нет Инфо има право на 10% (десет на сто) върху цена на отменените форми, освен ако отказът не е постъпил в Нет Инфо до 7 (седем) дни преди датата на първото планирано излъчване.

(2) В случай, че отказът от одобрен Медия план постъпи след стартиране излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията следва да заплати уговорената цена по Бизнес споразумението/ Споразумението за 7 (седем) дни излъчване на заявените форми, считано от датата на получаване на отказа.

Чл. 27. (1) В случай, че в срока на действие на Бизнес споразумението/Споразумението, изпълнението на задълженията на страните бъде препятствано от влезли в сила нормативни или административни актове, Бизнес споразумението/Споразумението може да се прекрати от всяка от страните писмено, едностранно и незабавно без страните да се дължат обезщетения и неустойки.

(2) В случай на настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от на Търговския закон, продължила повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да прекрати Бизнес споразумението/Споразумението писмено, едностранно и незабавно, без страните да се дължат обезщетения и неустойки, освен ако Нет Инфо вече е изпълнила задълженията си.

(3) В случаите по предходните алинеи, ако причините, поради които изпълнението на Бизнес споразумението/Споразумението е станало невъзможно могат да отпаднат в разумно кратък срок и не е заявено изрично писмено желание от другата страна за прекратяване на Бизнес споразумението/Споразумението, Нет Инфо не възстановява заплатените възнаграждения, а излъчва Рекламните и/или Информационните форми във възможно най-кратък срок от отпадане на пречките за това.

Чл. 28. При забава в плащане на дължимото възнаграждение Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две на сто) върху дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от дължимата сума.

Чл. 29. Ако Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията не заяви за излъчване Рекламните и/или Информационните форми на стойността, уговорена в Бизнес споразумението/Споразумението, то дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на незаявените Рекламни и/или Информационни форми.

Чл. 30. (1) Нет Инфо носи отговорност за претърпените вреди до размера на цената, определена в конкретното Бизнес споразумение/Споразумение.

(2) Нет Инфо не носи отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне на което и да е задължение по-долу, ако това неизпълнение или забавяне се дължи на събитие извън контрола на Нет Инфо, включително, но не само, поради форсмажорни обстоятелства като: граждански безредици, война или военни действия, национални или местни бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителството или друг компетентни органи, крайно тежки климатични условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми на излъчването, включително такива правни отговорности като осигуряването на информация за широката общественост или професионални или трудови спорове от всякакъв характер или други събития.

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всички клаузи на Бизнес споразумението/Споразумението/Договор за афилиейт, на приложенията и анексите към тях са строго конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация станала известна на страните по него относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация за служителите и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители спазването на тази разпоредба.

Чл. 32. Всички уведомления се извършват писмено на посочените в Бизнес споразумението/ Споразумението/ Договор за афилиейт адреси за кореспонденция, включително и по електронна поща.

Чл. 33. Рекламодателите, Агенциите и Организациите декларират, че са запознати с Етичния кодекс на Нет Инфо, както и с Политиката за борба с подкупите и корупцията(публикувани на www.netinfocompany.bg) и се съгласява да ги спазва както по отношение на служителите на Нет Инфо, така и по отношение на трети лица.

Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика.

Чл. 35. В случай, че има противоречие на клаузите на настоящите Общи условия и Бизнес споразумение/Споразумение/Договор за афилиейт, то приоритет имат клаузите на Бизнес споразумението/Споразумението/Договор за афилиейт. За всички одобрени Медия планове без подписано Бизнес споразумение/Споразумение/Договор за афилиейт се прилагат действащите Общи условия.

Чл. 36. За неуредените в Общите условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България (приложимо право). Всички спорове се разглеждат от компетентния съд в гр. София.

 

Общите условия са утвърдени от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от изпълнителния директор на Нет Инфо на 14 декември 2015 г.